Team

Our fellow team members

Christo Bakalski
Niya Yakimova
Katerina Lambrinova
Sevda Grancharova
Tanyo Kolev
Marya Koycheva